Batu Giok Aura GA- 01 Batu Giok Aura GA-02
6 dd
Harga: Rp: 1.575.000
Dimensi : Panjang 3 cm x Lebar 1,5 cm
Harga: Rp. 1.575.000
Dimensi: Diameter 2,5 cm
bottom bottom

 

Liontin Batu Giok Aura GA-03 Liontin Batu Giok Aura GA-04
2 5
Harga: Rp. 1.680.000
Dimensi: Panjang 6,2 cm x Lebar 1 cm
Harga: Rp. 1.680.000
Dimensi: Panjang 6,2 cm x Lebar 1 cm
bottom bottom

 

Liontin Batu Giok Aura GA-05 Gelang Batu Giok Aura GA-06
2 5
Harga: Rp: 1.575.000
Dimensi : Panjang 3 cm x Lebar 1,5 cm
Rp.1.575.000
Dimensi : Panjang 17 cm
bottom bottom

 

 Liontin Batu Giok Aura GA-07  Liontin Batu Giok Aura GA-08
 Liontin Batu Giok, Giok Asli, Batu Giok, Giok , Batu Giok Aura, Liontin Batu Giok Asli,  Liontin Batu Giok Aura, Liontin Batu Giok, Liontin Batu Giok Asli, Batu Giok, Giok Asli, Giok, Giok Aura
Harga: Rp. 1.680.000
Dimensi: Panjang 6,2 cm x Lebar 1 cm
Harga: Rp. 1.680.000
Dimensi: Panjang 4,2 cm x Lebar 3 cm
bottom bottom

 

Liontin Batu Giok Aura GA-09 Gelang Batu Giok Aura GA-10
Liontin Batu Giok Aura GA-09 Gelang Batu Giok, Gelang Batu Giok asli, Batu Giok, Giok, Giok Asli, Giok Aura, Batu Giok Aura
Harga: Rp. 1.575.000
Dimensi: Panjang 3,2 cm x Lebar 1,8 cm
Harga: Rp. 1.575.000
Dimensi:  Panjang -+17cm
bottom bottom

 

Gelang Batu Giok  GA-10  Gelang Batu Giok GA-11
Gelang Batu Giok, Gelang Batu Giok asli, Batu Giok, Giok, Giok Asli, Giok Aura, Batu Giok Aura Gelang Batu Giok, Gelang Batu Giok asli, Batu Giok, Giok, Giok Asli, Giok Aura, Batu Giok Aura
Harga: Rp. 1.575.000
Dimensi: Panjang -+17cm
Harga: Rp. 1.575.000
Dimensi: Panjang -+17cm
 bottom bottom
Keluar